Board of Directors

As of Jun 21, 2024

Representative Director, Chairman

Toru Fukuoka

Representative Director, President & Chief Executive Officer

Eiichi Yonekura

Board Director, Senior Managing Executive Officer

Masato Ogawa

Board Director, Senior Managing Executive Officer

Koichi Matsutani

Senior Managing Executive Officer

Isao Kubo

Managing Executive Officers

Kinya Furuya
Koichi Takahara

Executive Officers

Mitsuru Sasanuma
Hiromi Komatsu
Mitsuru Ishii
Yutaka Moriai
Takahito Okunaga
Takashi Senzawa
Teruo Yamashita
Daisuke Nakagawa

Corporate Auditors

Koji Taniguchi
Atsuhiko Ohe