Board of Directors

As of Apr 1, 2023

Representative Director, President & Chief Executive Officer

Eiichi Yonekura

Representative Director, Senior Executive Vice President

Toru Fukuoka

Board Director, Senior Managing Executive Officer

Masato Ogawa

Board Director, Managing Executive Officer

Koichi Matsutani

Managing Executive Officers

Kinya Furuya
Koichi Takahara

Executive Officers

Hisashi Tezuka
Shuichi Iida
Mitsuru Sasanuma
Hiromi Komatsu
Mamoru Mitani
Mitsuru Ishii
Yutaka Moriai
Takahito Okunaga
Mamoru Takai
Takashi Senzawa
Teruo Yamashita

Corporate Auditors

Atsuhiko Ohe
Koji Taniguchi